REGULAMIN

Udostępnij dalej:

REGULAMIN SERWISU

 

POPRZEZ KORZYSTANIE Z SERWISU INTERNETOWEGO NINIEJSZYM UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ, ABY BYĆ ZWIĄZANY NINIEJSZYMI WARUNKAMI OGÓLNYMI („REGULAMIN”). W SZCZEGÓLNOŚCI UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO KORZYSTANIA Z SERWISU ZGODNIE Z REGULAMINEM, POLITYKĄ PRYWATNOŚCI ORAZ POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM. ZASADY ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z SERWISU, JAK I SAM SERWIS MOŻE ULEC ZMIANIE, BEZ UPRZEDNIEJ NOTYFIKACJI UŻYTKOWNIKOWI. NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO POWYŻSZEGO, PORTAL MOŻE WYSYŁAĆ NA ZAREJESTROWANY ADRES E-MAIL UŻYTKOWNIKA LUB ZA POŚREDNICTWEM SWOICH SERWISÓW INFORMACJE O PLANOWANYCH ZMIANACH W KORZYSTANIU Z USŁUG PORTALU

UŻYTKOWNIK JEST ZOBOWIĄZANY WE WŁASNYM ZAKRESIE SPRAWDZAĆ INFORMACJE DOTYCZĄCE PLANOWANYCH ZMIAN W USŁUGACH PORTALU, W SZCZEGÓLNOŚCI NA BIEŻĄC0 ZAPOZNAWAĆ SIĘ Z KORESPONDENCJĄ KIEROWANĄ NA ZAREJESTROWANY ADRES EMAIL UŻYTKOWNIKA. PORTAL W ŻADNYM PRZYPADKU NIE JEST ODPOWIEDZIALNY WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA CZY JAKIEJKOLWIEK OSOBY TRZECIEJ ZA MODYFIKACJĘ LUB ZAPRZESTANIE ŚWIADCZENIA USŁUG. WSZELKIE PRAWA ZWIĄZANE Z SERWISEM POZOSTAJĄ PRZY wysportowani-portal-kolarski.pl

JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE NINIEJSZYCH WARUNKÓW OGÓLNYCH, NALEŻY ZANIECHAĆ KORZYSTANIA Z SERWISU.

 

I. Postanowienia ogólne 

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) wysportowani-portal-kolarski.pl ustala niniejszy regulamin, który określa zasady ogólne korzystania ze swoich serwisów internetowych, zastrzegając przy tym, że nie w każdym serwisie mogą występować te same lub jakiekolwiek usługi elektroniczne.
 2. Niniejszy Regulamin nie nadaje żadnych uprawnień (w szczególności licencji) użytkownikom w zakresie korzystania z utworów chronionych prawem autorskim, znaków towarowych w jakimkolwiek produkcie, aplikacji usłudze lub Serwisów wysportowani-portal-kolarski.pl, chyba że Regulamin stanowi wyraźnie inaczej. Korzystając z serwisu niniejszym zobowiązujesz się nie podejmować jakichkolwiek działań dekompilacyjnych, programowania zwrotnego w celu uzyskania jakichkolwiek materiałów, tak w całości, jak i w części, chronionych prawem. Wykorzystanie takich materiałów w jakikolwiek sposób, w szczególności ich modyfikacja, dystrybucja, sprzedaż jest zabroniona.
 3. Wszystkie terminy zdefiniowane poniżej mają takie samo znaczenie w całej treści Regulaminu, bez względu na ich formę fleksyjną chyba, że wyraźnie wskazano odmiennie. Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa o:
 1. Formularz rejestracji – formularz dostępny w serwisie internetowym umożliwiający utworzenie Konta dla Klienta, jak również Konta dla Twórcy;
 2. Konto – elektroniczny zbiór informacji zawierający dane Użytkownika służące do korzystania z funkcjonalności Serwisu internetowego, zawierające dane o loginie Użytkownika będącym indywidualną nazwą Użytkownika, adresie mailowym Użytkownika, zabezpieczone indywidualny hasłem;
 3. Moderator – osoba uprawniona przez wysportowani-portal-kolarski.pl do kontrolowania zgodności Wpisów z zasadami określonymi w Regulaminie, w szczególności do kasowania Wpisów oraz ograniczaniu Użytkownikom dostępu do funkcjonalności z powodu naruszania regulaminu
 4. Regulamin – niniejszy regulamin serwisów internetowych, aplikacji oraz produktów wysportowani-portal-kolarski.pl
 5. Serwis internetowy – portale internetowe wysportowani-portal-kolarski.pl
 6. Twórca – Użytkownik, który założy Konto w Serwisie Internetowym w celu dokonywania Wpisów
 7. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 8. Utwór – każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia w rozumieniu ustaw z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności zdjęcia fotograficzne oraz grafiki
 9. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych przeglądająca treści Serwisu Internetowego bez względu na urządzenie końcowe z którego korzysta
 10. Właściciel  – Portal rowerowy wysportowani-portal-kolarski.pl
 11. Wpis – informacja dodana za pomocą formularza „Dodaj wpis” przez Użytkownika w Serwisie internetowym zawierająca, w szczególności zdjęcie, grafikę, video, opis.
 1. Właściciel w ramach prowadzonego Serwisu internetowego świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422) w zakresie prowadzenia Konta, w tym umieszczania postów oraz ich udostepnienia.
 2. Korzystanie z Serwisu internetowego jest bezpłatne.

 

II. Warunki korzystania z funkcjonalności Serwisu internetowego.

 1. Serwis internetowy zapewnia każdemu korzystającemu, bez względu czy zarejestrował Konto w serwisie, możliwość przeglądania Wpisów oraz komentarzy, polubienia wpisów w ramach serwisu facebook.com, udostępnianie Wpisów w serwisach społecznościowych.
 1. Funkcjonalności dodatkowe mogą być dostępne dla Użytkowników po zarejestrowaniu Konta w Serwisie internetowym w tym osobom który otrzymują status moderatora. Procedura
 2. W celu rejestracji Konta w Serwisie internetowym należy:
  1. zapoznać się z Regulaminem oraz zaznaczyć opcję „Zapoznałem się z Regulaminem” na ekranie rejestracji;
  2. podać indywidualny, nieistniejący w Serwisie internetowym login
  3. podać własny adres mailowy
  4. podać hasło zabezpieczające Konto
  5. aktywować Konto, korzystając z aktywacyjnego linku przesłanego automatycznie na podany adres mailowy.
 1. Alternatywnie dla procedury rejestracji Konta opisanej w ust. 4 powyżej, możliwe jest dokonanie rejestracji poprzez połączenie istniejącego konta na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Szczegółowe zasady rejestracji znajdują się w FAQ (link).
 3. Rejestracja jest bezpłatna. Udostępnienie przez Użytkownika swoich danych w celu świadczenia Usługi jest dobrowolne.
 4. Każdy Użytkownik ma wgląd w podstawowe dane innych Użytkowników zawierające informacje o loginie, płci, dacie założenia konta, ostatniej dacie logowania w Serwisie internetowym, ilości Wpisów, ilości komentarzy, ilości obserwowanych i obserwujących oraz punktacji.
 5. Dane osobowe mogą być także przetwarzane w prawnie usprawiedliwionych celach Operatora Serwisu, w tym również w celach marketingowych produktów i usług świadczonych przez Operatora Serwisu oraz w celach statystycznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

III. Wpisy Użytkownika oraz zasady ich zamieszczania

 

 1. Każdy użytkownik zobowiązuje nie używać należących do serwisów lub produktów wysportowani-portal-kolarski.pl własności intelektualnej, w szczególności logotypów, znaków towarowych  czy utworów chronionych prawem bez zgody wysportowani-portal-kolarski.pl , w szczególności zakazane jest korzystanie z własności intelektualnej w celu wprowadzenia użytkowników w błąd co do osoby Właściciela serwisu w sposób nieuprawniony naśladującego serwisy wysportowani-portal-kolarski.pl.
 2. Umieszczając treści w serwisach  wysportowani-portal-kolarski.pl,w  szczególności umieszczając wpisy, użytkownik oświadcza i przyjmuje bez zastrzeżeń do wiadomości, że autorskie prawa majątkowe do utworów wykorzystywanych przez użytkowników mogą należeć do osób trzecich, a z których korzystanie bez uprzednio wyrażonej zgodzie może być bezprawne i narażać użytkownika na odpowiedzialność. W każdym przypadku wyłącznie użytkownik będzie odpowiedzialny za wykorzystywanie treści, które naruszają prawa osób trzecich.
 3. Każdy Użytkownik może zamieszczać Wpisy w Serwisie internetowym za pomocą formularza „Dodaj wpis”, o ile uprzednio dokonał rejestracji.
 4. Wpisy Użytkownika powinny zawierać materiały, co do których Użytkownik posiada  autorskie prawa majątkowe, powinny być przygotowane w sposób czytelny, o ile to możliwe zawierać źródło, oraz nie mogą:
  1. naruszać praw osób trzecich, w szczególności ich praw autorskich oraz dóbr osobistych;
  2. naruszać obowiązującego prawa;
  3. mieć charakteru reklamowego, chyba że że odrębne porozumienia stanowią inaczej ;
  4. zawierać treści pornograficznych, drastycznych, wulgarnych a także innych, które naruszają zasady współżycia społecznego.
 5. Zasady dotyczące Wpisów odnoszą się także do komentarzy Użytkownika.
 6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Użytkownik zamieszczając Wpis w Serwisie internetowym, oświadcza, że posiada ogół praw uprawniających go do korzystania z materiałów składających się na Wpis. Właściciel informuje, że w przypadku wystąpienia przez uprawniony organ z żądaniem wskazania danych pozwalających na identyfikację Użytkownika, może on być zobligowany do udostępnienia tego rodzaju danych.
 7. Wpis zamieszczony przez Użytkownika trafia do działu „Poczekalnia”.
 8. Zabronione jest spamowanie przez Użytkownika wpisami.
 9. Zabronione jest tworzenie przez jednego Użytkownika więcej niż jednego Konta w celu manipulowania ocenami Wpisów.
 10. Moderator jest uprawniony do kasowania Wpisów i komentarzy Użytkowników jeśli jego zdaniem dany Wpis lub komentarz narusza zasady określone w niniejszym Regulaminie.
 11. Moderator jest uprawniony do ograniczenia dostępu do funkcjonalności Serwisu internetowego Użytkownikowi, który narusza zasady określone w niniejszym Regulaminie. Ograniczenie może trwać przez czas oznaczony bądź być permanentne.
 12. Użytkownik, który chce wchodzić w interakcje z innymi użytkownikami, w szczególności komentować wpisy innych użytkowników jest zobowiązany korzystać z aplikacji Facebook Connect.

 

IV. Licencja

 1. Użytkownik zamieszczając Wpis, udziela Właścicielowi na czas nieoznaczony nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji, obejmującej wykorzystanie Wpisu dla potrzeb Serwisu internetowego, na wszystkich polach eksploatacji, nie wyłączając wykorzystania Wpisu do celów promocji i reklamy Serwisu internetowego.
 2. W ramach udzielonej licencji, Użytkownik zezwala na wykorzystanie wpisów także na innych serwisach należących do Właściciela.
 3. Użytkownik zrzeka się roszczeń wynikających z wykorzystania przez Właściciela Wpisów Użytkownika.

 

V. Odpowiedzialność Właściciela

 

 1.  wysportowani-portal-kolarski.pl oświadcza, że serwisy, produkty oraz aplikacje wysportowani-portal-kolarski.pl mogą nie być wolne od wad, wirusów oraz że ewentualne błędy mogą nie zostać usunięte. Serwisy, produkty oraz aplikacje wysportowani-portal-kolarski.pl mogą być zmodyfikowane, w tym usunięte w każdej chwili bez uprzedniej notyfikacji.  wysportowani-portal-kolarski.pl nie jest w żaden sposób zobligowana do ich aktualizacji, w tym usunięcia powstałych błędów. W zakresie dozwolonym przez prawo, odpowiedzialność wysportowani-portal-kolarski.pl z tytułu powyższego jest wyłączona.
 2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników.
 3. W ramach świadczonych usług, Właściciel zobowiązuje się dołożyć starań by zapewnić stały dostęp do funkcjonalności Serwisu internetowego. W przypadku braku możliwości zapewnienia stałego dostępu do funkcjonalności z jakichkolwiek przyczyn, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkowników z tego tytułu.
 4. Właściciel informuje, że prowadzenie prac naprawczych oraz konserwacyjnych Serwisu internetowego oraz urządzeń służących do zapewnienia dostępu do Serwisu internetowego może spowodować czasowe ograniczenie dostępu do funkcjonalności Serwisu internetowego, za które Właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
 5. W przypadku skierowania do Właściciela przez osoby trzecie roszczeń związanych z Wpisami, komentarzami lub inną działalnością Użytkownika w Serwisie internetowym odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik.
 6. W zakresie dozwolonym przez prawo, w żadnym przypadku wysportowani-portal-kolarski.pl nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody z tytułu odpowiedzialności kontraktowej lub deliktowej, w szczególności za szkody rzeczowe, osobowe, bezpośrednie, pośrednie, z tytułu utraconych korzyści, a powstałych na skutek niedokładnych i nieprawidłowych informacji zawartych w serwisach lub produktach wysportowani-portal-kolarski.pl, nienależytego lub niezdolności do należytego użytkowania serwisów albo zaniechania nakazanego przez Regulamin lub powszechnie obowiązujące prawo działania. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności obejmuje również przypadki, gdy  wysportowani-portal-kolarski.pl wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, że wystąpienie szkody jest możliwe i nie podjął jakichkolwiek działań zapobiegających wystąpienia szkodzie.

 

VI. Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje w związku z niedostępnością bądź ograniczeniem dostępności funkcjonalności Serwisu internetowego zarówno drogą pisemną na adres Właściciela jak i drogą mailową na adres mailowy Właściciela wy.sportowani@op.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej login użytkownika oraz zrozumiały opis problemu.

 

VII. Świadczenie przez Właściciela usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu internetowego.

 1. wysportowani-portal-kolarski.pl świadczy usługi drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta, zabezpieczenie go przed ingerencją osób trzecich, zabezpieczenie ujawnionych danych osobowych ujawnionych w ramach rejestracji Konta.
 2. Właściciel oświadcza, iż podejmie niezbędne działania w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Serwisu internetowego oraz ochrony danych Użytkowników, przy czym Właściciel w żadnym przypadku  nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Serwisu, spowodowaną w szczególności wprowadzaniem nowych rozwiązań i udogodnień w ramach Serwisu. W miarę możliwości Właściciel będzie powiadamiać Użytkowników o planowanych przerwach w działaniu Serwisu bądź mogących wystąpić niedogodnościach w jego użytkowaniu. Żadne postanowienie niniejszego regulaminu nie ogranicza prawa wysportowani-portal-kolarski.pl do rozwoju Serwisu, udzielenia licencji,  promowaniu  lub dystrybucji treści.
 3. Zawarcie umowy na świadczenie przez Właściciela w ramach Serwisu internetowego usługi drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta wymaga założenia Konta na zasadach określonych w pkt. II. ust. 4 Regulaminu. Klient może zrezygnować w usługi prowadzenia Konta poprzez wypowiedzenie umowy poprzez skorzystanie z formularza w dziale „Kontakt” lub drogą mailową na wy.sportowani@op.pl. W takim przypadku Właściciel bezzwłocznie zaprzestanie świadczenia usługi prowadzenia Konta, które stanie się nieaktywne. Klient utraci dostęp do danych zawartych na Koncie a jego dane osobowe zostaną usunięte.
 4. Zakazuje się wykorzystania przez Klienta dostarczonych usług w sposób bezprawny.
 5. Zalecane wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej;Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub, Opera w wersji 12.0 i wyższej, (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu na pamięć podręczna w tym plików  Cookies oraz obsługi Javascript.
 6. Właściciel może za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość wysyłać odpowiednie wiadomości, w tym komunikaty reklamowe. Komunikaty mogą przyjąć formę notyfikacji typu „push” wysyłanej do urządzenia końcowego za pomocą którego użytkownik  korzystasz z serwisów Hammer Media, w szczególności informacje dotyczące członkostwa w serwisie, informacje marketingowe , informacje dotyczące wsparcia technicznego, aktualizacje i zmiany  dotyczące korzystania z Serwisów  przez użytkownika. Akceptując Regulamin zgadzasz się na otrzymywanie tego rodzaju komunikatów

IX. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Serwisu internetowego.
 2. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest dokument pn. Polityka prywatności.
 3. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 4. Sądem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Właściciela.
 5. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie i bez podania przyczyny. Do zmiany Regulaminu nie jest wymagana zgoda Użytkownika ani uprzednia notyfikacja zmian. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu pod adresem
 6. Regulamin obowiązuje od momentu zamieszczenia go w Serwisie internetowym.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu dostępnego pod adresem (regulamin serwisu) (Polityka Prywatności).
 2. Wyrazom niezdefiniowanym poniżej inaczej nadano znaczenie jak w Regulaminie Serwisu dostępnym pod adresem (regulamin serwisu)
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. („OODO”) jest Usługodawca, tj.:
 4. Usługodawca przestrzega zasad ochrony prywatności Użytkowników przewidzianych Ustawą OODO.

 

§ 2.

ZAKRES I CEL ZBIERANYCH DANYCH

 

 1. Politykę Prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych w Serwisie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym zbieranych automatycznie podczas wizyt w Serwisie, w szczególności:
  1. w celu Rejestracji w Serwisie;
  2. w celu sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu, w tym zbieranych automatycznie w toku wizyt w Serwisie
  3. w celu publikacji Treści oraz rejestracji Konta – login i e-mail, hasło albo dane konta Facebook lub inne dane podane przez Usługodawcę w Serwisie lub w trakcie kontaktu z Użytkownikiem.
 2. Usługodawca oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Serwisie jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z wybranych funkcjonalności Serwisu, w tym w przypadku danych wskazanych powyżej dla realizacji Zamówienia lub Rejestracji Konta Użytkownika lub Konta Twórcy.
 3. Dane osobowe użytkowników zbierane dla umożliwienia korzystania z funkcjonalności dostępnych w Serwisie przetwarzane są przez Usługodawcę w celu:
 1. obsługi procesu Rejestracji, logowania do Konta Użytkownika
 2. obsługi procesu publikacji Treści i powiązanych z nim funkcjonalności
 3. ewentualnego dochodzenia roszczeń,
 4. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu tworzenia raportów i analiz na potrzeby Usługodawcy dotyczących funkcjonowania Serwisu, w tym statystyk oglądalności podstron Serwisu,
 5. dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników,
 6. marketingu działalności Usługodawcy oraz marketingu działalności podmiotów współpracujących z Usługodawcą,
 7. otrzymywania informacji handlowej,
 8. informacji wysyłanych okresowo przez przez Usługodawcę; informacje te mogą przyjąć formę tzw. “Push-Notifications”, wiadomości e-mail wysyłanych do urządzenia końcowego wykorzystywanego przez użytkownika na potrzeby korzystania z serwisu, w szczególności, choć nie wyłącznie ograniczonych do informacji związanych kontem użytkownika, promocji danego serwisu Usługodawcy, wsparcia technicznego oraz zmiany związanych ze sposobem korzystania z serwisu, aplikacji oraz produktów Usługodawcy,
 9. Usługodawca informuje, że podczas korzystania z Serwisu dane dotyczące Użytkownika zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Serwisu, z plików cache lub z serwera,
 10. Usługodawca informuje, że podczas korzystania z Serwisu dane dotyczące Użytkownika zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Serwisu, przez pliki Cookies.
 1. Usługodawca informuje, że od momentu połączenia się Użytkownika z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się ze Serwisem. Usługodawca informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia Użytkownika ze Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników  oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Serwisu.
 2. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu Cookies to dane informatyczne zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik, korzysta z Serwisu, które umożliwiają:
  1. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
  2. dostosowanie i optymalizację Serwisu do potrzeb Użytkowników,
  3. tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu,
  4. personalizację przekazów marketingowych,
  5. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.
 1. W Serwisie wykorzystywane są dane, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze Serwisu. Sposób utrwalenie danych wskazanych w zdaniu poprzedzającym może ulec zmianie z uwagi na rodzaju stosowanej przeglądarki, w tym jej ustawień, a także rodzaj urządzenia końcowego używanego przez użytkownika.
 2. Użytkownik, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Użytkownika.
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
 5. W Serwisie wykorzystywane są również Cookies zamieszczane przez partnerów Usługodawcy, umożliwiające personalizację działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów. Polityka Prywatności nie reguluje sposobu wykorzystywania plików Cookies przez podmioty trzecie. Więcej informacji o tych plikach Cookies może być dostępnych na poszczególnych stronach partnerów Usługodawcy.

 

§ 3.

PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 

 1. Za wyjątkiem przypadku, gdy Użytkownik korzysta z serwisu za pośrednictwem Facebook Connect, Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom władzy w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 2. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy OODO podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem.
 3. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności innym podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Użytkownika usługi w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy OODO.

 

§ 4.

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 

 1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: wy.sportowani@op.pl lub skorzystać z funkcjonalności udostępnionych w Koncie Użytkownika.
 2. Jeżeli Użytkownik umieszcza w  Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych i treści udostępnionych przez innych Użytkowników Serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych Użytkowników na przetwarzanie ich danych i ich treści w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.

 

 

 

 

 

§ 5.

REJESTRACJA I LOGOWANIE W SERWISIE ZA POŚREDNICTWEM MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 

 1. Alternatywnie użytkownik może zarejestrować się i zalogować się w Serwisie poprzez rejestrację w mediach społecznościowych (takich jak np. Facebook).
 2. Możesz rozpocząć rejestrację dla celów Serwisu zaznaczając pole “Zaloguj przez Facebook” (Facebook Connect) albo poprzez inne media społecznościowe, jeżeli przewidują taką opcję, korzystając z Twoich danych posiadanych przez te media społecznościowe. Wymaga to jednak posiadania konta użytkownika w określonych mediach społecznościowych. Jeśli użytkownik korzysta z funkcji rejestracji poprzez media społecznościowe, zastosowanie znajdują również ogólne warunki korzystania oraz polityki prywatności obowiązujące w tych mediach.
 3. Jeśli użytkownik zdecyduje się zarejestrować za pośrednictwem mediów społecznościowych, zostanie najpierw przekierowany do operatora odpowiedniej sieci i poproszony o zalogowanie się w medium społecznościowym. Dane dostępowe użytkownika są w każdym przypadku wprowadzane bezpośrednio na serwer sieci mediów społecznościowych.
 4. Jeśli użytkownik zezwala na wykorzystanie przechowywanych w danej sieci mediów społecznościowych przez Serwis, konto użytkownika w Serwisie będzie połączone z kontem użytkownika istniejącym w tej sieci mediów społecznościowych.
 5. Jeśli użytkownik chce zrezygnować z połączenia pomiędzy kontem użytkownika a kontem użytkownika danej sieci mediów społecznościowych, należy poinformować o tym daną sieć i dokonać niezbędnych zmian w profilu użytkownika. Wówczas nie będziemy mieli już prawa do korzystania z informacji pochodzących z profilu użytkownika w sieci mediów społecznościowych, a użytkownik będzie musiał ponownie zarejestrować się w Serwisie.

 

§ 6.

ZABEZPIECZENIE DANYCH

 

Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Usługodawcy na konto e-mail: wy.sportowani@op.pl